бжыхьтхьэкIумэ


бжыхьтхьэкIумэ

бжыхьыр уэшхым щихъумэну абы хуащI бгъэн дэлъхьэпIэ
развилка над плетнем под камыш для защиты от дождя

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.